ข้อมูลทั่วไป

Category: OurGroup Published on Monday, 02 July 2018 Written by Super User

วิสัยทัศน์ ( Vision )

       มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีจิตสำนึกและสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ ( Mission )

      1. จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชน 

      2. จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

      3. จัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้

      4. ส่งเสริมให้มีทักษะและกระบวนการในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

      5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและแก้ปัญหาการเรียนการสอนด้วยการวิจัย

      6. นำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต

 

เป้าหมาย ( Goal )

      1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

      2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร  และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      3. ผู้เรียนนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต

      4. นักเรียนมีทักษะในการทำงานอาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ

      5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลทันเทคโนโลยี

Hits: 87